Společnost Tauro – Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují obchodní vztahy mezi společností TAURO a.s., IČO 25292749, (prodávající, dodavatel) a jejími zákazníky, (kupujícími, objednateli) uzavřené dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění.

I. Uzavření smlouvy a obsah smlouvy

 1. Pro vznik smlouvy je rozhodující výlučně písemné potvrzení objednávky objednatele dodavatelem.
 2. Veškeré dodávky, včetně budoucích, se provádějí výhradně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek. Tím se vylučuje použití nákupních podmínek objednatele, pokud nejsou výslovně dodavatelem akceptovány.
 3. Změny nebo doplňky smlouvy vyžadují písemnou formu, jinak dodavatele nezavazují.
 4. Veškeré nabídky dodavatele jsou zásadně nezávazné, pokud je dodavatel výslovně neprohlásí za závazné.
 5. Nesplní-li objednatel jakoukoliv ze svých smluvních nebo zákonných povinností, může dodavatel trvat na jejím splnění, nebo může odstoupit od smlouvy a zboží prodat jinému zájemci. V obou případech má právo na náhradu škody, která mu vznikla nesplněním objednatelova závazku.

II. Ceny

 1. Dohoda o ceně je považována za podstatnou podmínku, bez níž (nebo alespoň bez dohody o způsobu stanovení ceny) kupní smlouva nenabude platnosti.
 2. Všechny ceny zboží platí při opuštění podniku dodavatele – dodací podmínka Ex Works - a nezahrnují, pokud není výslovně dohodnuto jinak, balení a obaly (palety, krycí fólie apod.), přepravní náklady a pojištění. K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty v zákonné aktuálně platné výši.
 3. Náklady na obaly a náklady na balení jdou k tíži objednatele. Použité obaly a fixační materiály se vracejí jen v případě, že je to výslovně ujednáno.
 4. V případě, že po potvrzení objednávky nastane zvýšení cen vstupů nebo jiné zvýšení nákladů, je dodavatel oprávněn odpovídajícím způsobem dohodnutou cenu zvýšit.

III. Přechod nebezpečí

 1. Na objednatele přechází veškeré nebezpečí v okamžiku, kdy dodávka opustí závod dodavatele, nebo kdy je dána objednateli nebo jeho zástupci popř. dopravci k dispozici pokud není výslovně stanoveno jinak.
 2. Zpozdí-li se převzetí zboží z jakéhokoliv důvodu, přechází na objednatele nebezpečí poškození nebo ztráty předmětu kupní smlouvy v okamžiku odeslání oznámení objednateli o připravenosti zboží k odběru.

IV. Dodávka

 1. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak. 2. Odchylky dodaného množství od množství objednaného jsou po dohodě dodavatele a objednatele přípustné, a to jak ve vztahu k celkovému množství, tak i k jednotlivým dílčím dodávkám.
 2. Dodací lhůty, uvedené v potvrzení objednávky, se vztahují na dobu odběru zboží z podniku dodavatele, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Jejich porušení dodavatelem není závažným (podstatným) porušením smlouvy.
 3. Dodavatel je povinen připravenost dodávky k odběru na požádání objednatele potvrdit. Dodržení dodacích lhůt je podmíněno splněním smluvních povinností objednatele.
 4. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka zpožděna kvůli nepředvídaným událostem, zejména stávce, výluce, úředním opatřením nebo výpadkům v dodávce energií. Trvají-li překážky déle než jeden měsíc, nebo dojde-li k zastavení výroby v podniku dodavatele nebo jeho subdodavatelů, nebo k dlouhodobějším výjimečným událostem, které jsou mimo vůli dodavatele, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 5. Případné požadavky objednatele na změnu kupní smlouvy, jsou-li dodavatelem akceptovány, mohou přiměřeně prodloužit sjednanou dodací lhůtu. Jsou-li akceptovány požadavky objednatele na změnu jakosti výrobků, je s tím spojeno právo dodavatele na cenovou úpravu.
 6. Nemůže-li dodavatel splnit smlouvu kvůli zaviněným okolnostem na své straně, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy jako při nepodstatném porušení povinností dodavatele.
 7. Je-li stanovena lhůta k odběru, není dodavatel zavázán k dodávkám po jejím marném uplynutí, zvláštní výzva objednateli k dodatečnému splnění povinnosti odebrat není povinností dodavatele.
 8. Výdej zboží se provádí v závodě dodavatele v pracovní dny od 7,00 do 15,00 hodin. Pokud není dohodnuto jinak, není dodavatel zavázán vydat zboží mimo tuto dobu.

V. Záruka a ručení

 1. 1. Předmět plnění musí mít jakost podle požadavku objednatele v platně uzavřené kupní smlouvě.
 2. Jakost výrobků dodavatele je určena dohodnutou specifikací a tato jakost je považována za jakost plnění výslovně sjednanou mezi objednatelem a dodavatelem.
 3. Reklamace množství nebo zjevných jakostních vad zboží lze uplatnit nejpozději do deseti kalendářních dnů po přijetí dodávky. Reklamace se považuje za včasnou, je-li odeslána do posledního dne lhůty včetně.
 4. Prokážou-li se jako odůvodněné nedostatky kvality zboží do 12 měsíců od přechodu nebezpečí, provede dodavatel podle své volby opravu nebo náhradní dodávku. Objednatel je oprávněn požadovat při nezdařené opravě nebo náhradní dodávce podle své volby slevu z ceny nebo zrušení smlouvy.

VI. Právo dodavatele na odstoupení

 1. Podmínkou splnění povinnosti dodat je bezpodmínečná solventnost objednatele. Obdrží-li dodavatel po uzavření smlouvy informace, z nichž vyplývá, že záruka obchodního úvěru ve výši vyplývající ze smlouvy není nesporná, je dodavatel oprávněn požadovat platbu předem, nebo platbu v hotovosti, nebo odstoupit od smlouvy či plnění své povinnosti odmítnout a požadovat náhradu škody z nesplnění.
 2. Totéž platí, objeví-li se skutečnosti, které připouštějí pochybnosti o solventnosti objednatele, jako např. zvlášť závažné zhoršení jeho majetkových poměrů, zastavení plateb, insolvenční nebo konkursní řízení, vstup firmy do likvidace, nepříznivé změny vlastnických a účastnických poměrů atd.
 3. Dodavatel může dále využívat práva podle článku VI. bod 1., jestliže objednatel zřídí zástavní právo k zásobám, pohledávkám, nebo ke koupenému zboží, nebo je poskytne jako jistotu pro jiného věřitele, nebo pokud ani přes upomínky neplatí splatné faktury.

VII. Výhrada vlastnictví

 1. Až do splnění všech s dodávkou spjatých nároků dodavatele vůči objednateli si dodavatel vyhrazuje vlastnictví k dodanému zboží. 2. Objednatel smí zboží pod vlastnickou výhradou dále prodávat jen v řádném obchodním styku. K jiné dispozici než k prodeji tohoto zboží (zejm. k jeho zastavení nebo k ručení tímto zbožím třetím osobám) není objednatel oprávněn.
 2. Při prodeji zboží pod výhradou vlastnictví třetím osobám je objednatel povinen vyhradit si vůči nim vlastnické právo. Veškeré pohledávky, náležející mu z dalšího prodeje, nebo z jiného právního důvodu, postupuje předem dodavateli k jejich zajištění a je povinen o tom informovat své dlužníky. Objednatel je zmocněn postoupené pohledávky inkasovat.
 3. Jsou-li pohledávky dodavatele splatné, je objednatel povinen inkasované částky uložit odděleně a ihned odvést dodavateli. Objednatel musí dodavateli sdělit ihned zásahy třetích osob do zboží podléhajícího vlastnické výhradě nebo do postoupených pohledávek. Eventuální náklady při zakročení hradí objednatel.
 4. Při nedodržení platebních podmínek, při podání návrhu na zahájení vyrovnávacího nebo konkursního řízení, při zastavení plateb a při likvidaci firmy zaniká právo objednatele zpracovat a prodat zboží spadající pod výhradu vlastnictví a inkasovat výše uvedené pohledávky postoupené dodavatelem. Dodavatel je v tomto případě oprávněn převzít zboží do své dispozice.
 5. Náklady na skladování, dopravu a jiné náklady vzniklé v důsledku zpětného převzetí jdou k tíži objednatele. Objednatel je dále v tomto případě povinen na požádání dodavatele oznámit výše uvedené sjednané postoupení vlastnických práv a pohledávek třetím dlužníkům a poskytnout dodavateli informace potřebné k uplatnění jeho práv vůči dlužníkovi a vydat potřebné podklady.

VIII. Okolnosti vylučující odpovědnost

 1. Dojde-li k událostem, které nelze v době podpisu kupní smlouvy předvídat, a které způsobí dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je dodavatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala a o dobu nutnou k obnovení normální činnosti.
 2. Ve všech případech okolností vylučujících odpovědnost (včetně nezaviněného zpoždění subdodávek, dopravních podnikových poruch a podobných událostí vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností dodavatele) je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž je povinen poskytnout objednateli náhradu škody.
 3. V případě událostí vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností dodavatele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. Dílčí plnění, která byla do té doby uskutečněna, nemůže objednatel odmítnout.

IX. Platební podmínky

 1. Není-li placeno zálohově, v hotovosti nebo cenným papírem, je dodavatel povinen vystavit fakturu bez zbytečného odkladu po splnění dodávky eventuálně po odeslání oznámení prodlevšímu objednateli o uskladnění zboží u dodavatele.
 2. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v příslušných ustanoveních platných zákonů upravujících problematiku účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty.
 3. Objednatel je povinen po zjištění nesrovnalosti v daňovém dokladu bez zbytečného odkladu informovat o ní dodavatele, který provede bezodkladně potřebnou opravu faktury.
 4. Faktury je nutno uhradit bez prodlení do 14 dní od data fakturace pokud není dohodnuto jinak. Při zaplacení faktury předem se poskytne sleva ve výši 2% a při zaplacení v hotovosti proti předání zboží se poskytne sleva ve výši 1% z ceny zboží bez DPH. Nárok na slevu nevznikne, nejsou-li splaceny starší splatné pohledávky. Objednateli nepřísluší vůči dodavateli při akontaci úrok z prodlení z akontované částky.
 5. Objednatel není oprávněn zadržovat platby. Dodavatel je oprávněn nezávisle na splatnosti pohledávek započíst svoje pohledávky vůči takovým pohledávkám objednatele, které má objednatel proti společnostem, s nimiž je dodavatel přímo nebo nepřímo kapitálově či obchodně spojen.
 6. Při podstatném zhoršení majetkových poměrů objednatele a při prodlení objednatele s placením jakékoliv pohledávky dodavatele je dodavatel oprávněn prohlásit všechny své stávající pohledávky za okamžitě splatné a požadovat jejich zaplacení. Dodavatel může zadržet v takových případech i dosud nesplněné dodávky a zrušit všechny kupní smlouvy, aniž to znamená porušení smlouvy nebo práva na odstoupení od ní.
 7. Dodavatel má za podmínek uvedených v článku IX., písmeno 6. též právo zrušit existující smlouvy po předchozím upozornění a po poskytnutí přiměřené dodatečné lhůty k zaplacení. To neplatí, jestliže objednatel poskytne dostatečné zajištění. Odstoupí-li dodavatel od smlouvy pro nezaplacení splatné pohledávky objednatelem, je objednatel povinen nahradit mu všechny v souvislosti s tím vzniklé škody a náklady.
 8. U plateb neprovedených ve lhůtě splatnosti je dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení za období od splatnosti dlužné částky do jejího úplného zaplacení, a to ve výši 0,025% za každý den prodlení.
 9. Platba se považuje za provedenou v okamžiku, kdy je připsána na účet dodavatele nebo kdy je potvrzeno přijetí hotovosti.
 10. Objednatel je povinen plnit své peněžité závazky vůči dodavateli buď přímo jemu, nebo podle jeho písemných pokynů prostřednictvím jím určené banky, popřípadě osobě vybavené řádnou plnou mocí dodavatele pro určitý případ.
 11. Dodavatel si při neexistenci předchozí výslovné dohody vyhrazuje právo na rozhodnutí, zda v jednotlivém případě bude akceptovat směnky nebo šeky. Náklady na diskontování a inkaso jdou k tíži objednatele, není-li v potvrzení objednávky stanoveno jinak. Všechny platební prostředky tohoto druhu jsou přijímány jen v zájmu spolehlivého splnění objednatelova peněžitého závazku.

III. Přechod nebezpečí

 1. 1. Místem plnění všech závazků vyplývajících ze smlouvy je sídlo dodavatele na adrese Podomí 9, 683 04 Drnovice pokud není výslovně uvedeno jinak.
 2. Pro všechny spory vzniklé ze smlouvy je třeba vznést žalobu u soudu příslušného podle sídla dodavatele. Dodavatel je také oprávněn vznést žalobu u soudu příslušného podle sídla objednatele.
 3. Právní neúčinnost jednotlivých částí kupní smlouvy nezprošťuje objednatele povinností a práv z celé smlouvy. Eventuální neplatnost některého ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
 4. Práva objednatele ze smlouvy nejsou bez eventuálního předchozího souhlasu dodavatele přenosná.
 5. Ustanovení obchodního zákoníku v platném znění, nezměněná těmito všeobecnými obchodními podmínkami, zůstávají nedotčena. Objednatel udělením objednávky potvrzuje svůj souhlas s výše uvedenými obchodními podmínkami.

Podomí, 1.1.2011 Tauro a.s.

Naší doménou jsou kusové a malosériové zakázky v oboru svařování, lisování, ohýbání a obrábění. Disponujeme potřebným výrobním vybavením a kvalitní kvalifikovanou pracovní silou. Vedle výrobních kapacit máme i odpovídající skladové zázemí.